STAVEBNÍ DOZOR

 • Kontrola projektové dokumentace, případné návrhy na její úpravu
 • Pomoc při výběru dodavatele
 • Sledování postupu provádění stavby dle projektové dokumentace ( PD )
 • Informování investora o postupu prací a případných požadavcích dodavatele na navýšení ceny
 • Zajištění konání kontrolních dnů stavby
 • Řešení případných změn stavby ve spolupráci s projektantem
 • Spolupráce při předání díla investorovi
 • Administrativní předání stavby

 

Co provádí stavební dozor při výstavbě:

 • Seznamuje stavebníka se všemi podklady, doklady a s tím spojenými okolnostmi
 • Sepisuje zápis o předání a převzetí stanoviště
 • Zajišťuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo a zajišťuje nápravu v případě problémů (platné i pro další body
 • Dohlíží na kvalitu prací podle obecně závazných předpisů a smlouvy o dílo
 • Vyžaduje, shromažďuje a eviduje zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje doklady
 • Kontroluje části díla, které budou zakryty, případně trvale nepřístupné
 • Účastní se kontrolních dnů a řídí je
 • Spolupracuje s autorským dozorem (pokud je) a státním stavebním dohledem (a ostatními orgány)
 • Kontroluje odstraňovaní vad
 • Projednává změny, vícepráce a méněpráce
 • Odsouhlasuje rozsahy prací pro zálohy
 • Provádí veškeré poradenství v průběhu výstavby (např. výběry kompletací apod.)

 

Na základě stavebního zákona č.183/2006 Sb. má stavebník povinnost zajistit si výkon stavebního dozoru a to v případě, kdy provádí stavbu na základě stavebního povolení svépomocí nebo dodavatelskou firmou, která nemá svého stavbyvedoucího.

 

Rádi převezmeme  Vaše starosti se stavbou.

 

STAVEBNÍ DOZOR podle ustanovení Stavebního zákona 183/2006 Sb.

Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací, případně osoba provozující tuto činnost. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného provádění prací při svépomocné výstavbě. Jedná se tedy o dva významy - činnost / osoba. Jako činnost je myšlena kontrolní činnost stavebního úřadu v průběhu realizace a užívání stavby. Druhý význam termínu je osoba provádějící dozor na stavbě na základě definovaného oprávnění.

 

V § 2, odst.(2) písm. d) stavebního zákona je uvedeno "V tomto zákoně se dále rozumí:… stavebním dozorem odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí, vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru, nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

 

Podle § 152 odst. (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.

 

Stavební dozor je tedy dle uvedených paragrafů stavebního zákona osoba, která povinně dohlíží na provádění prací při svépomocné výstavbě.

 

V případě, kdy je stavba realizována stavebním podnikatelem (stavební firmou), je činnost stavebního dozoru zahrnuta do povinností, které na stavbě zajišťuje stavbyvedoucí.

 

Hlava II stavebního zákona, která je přímo pojmenovaná STAVEBNÍ DOZOR A ZVLÁŠTNÍ PRAVOMOCI STAVEBNÍHO ÚŘADU, pojednává o kontrole realizace a užívání staveb. Zde je jako stavební dozor uvažována činnost a pravomoci stavebního úřadu. Bohužel jednotné označení činnosti úřadu na straně jedné a funkce osoby na straně druhé může vést k omylům. Je důležité mít toto na paměti.

 

V této části zákona, s výjimkou uvedeného názvu celé hlavy již není termín stavební dozor více použit. Je však popisována činnost stavebního úřadu (§133 - §142), kdy stavební úřad kontroluje realizaci, řádné a bezpečné užívání stavby, případně řeší problém s nebezpečnými situacemi staveb, které mohou nastat v různých souvislostech.

 

 

LINEA FERRA s.r.o.

Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem

 

E-mail: info@lineaferra.cz

Tel.: + 420 603 874 754