INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pracovnice naší společnosti standardně zajišťují a provádějí následující činnosti:

  • Zajištění projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a správci sítí vč. stanovisek
  • Podání žádosti o vydání stavebního povolení vč. příloh
  • Zajištění vydání stavebního povolení, resp. ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí či nařízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
  • Zajištění vydání právní moci stavebního povolení
  • Zajištění nájemních smluv na zábor veřejného pozemku a ohlášení záboru veřejného prostranství
  • Zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu
  • Zajištění potřebných souhlasů
  • Zajištění potřebných průzkumů ( hydrogeologický, radonový, pedologický apod. )
  • Zajištění potřebných studií ( hluková, rozptylová apod. )

 

Návrh na pořízení změny ÚP

Návrh na pořízení změny územního plánu (V)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (V)

Ohlášení odstranění

Ohlášení stavby - § 104 odst. 1 písm. a) - e) stavebního zákona

Ohlášení stavby - § 104 odst. 1 písm. f) - k) stavebního zákona

Oznámení o užívání stavby

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Oznámení změny v užívání stavby

Podnět k pořízení regulačního plánu

Prohlášení o odborném vedení provádění stavby (V)

Prohlášení o stavebním dozoru (V)

Žádost o ověření pasportu

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

Žádost o povolení výjimky (V)

Žádost o povolení změny stavby před dokončením

Žádost o stavební povolení

Žádost o souhlas dle § 15

Žádost o územně plánovací informaci (V)

Žádost o územní souhlas

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Žádost o vydání regulačního plánu

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Žádost o vyjádření k pozemku dle ÚPD (V)

LINEA FERRA s.r.o.

Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem

 

E-mail: info@lineaferra.cz

Tel.: + 420 603 874 754